[columns]

[column layout=”two”]
arnida-1
[/column]

[column layout=”two”]
[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Nama: Dr. Arnida, S.Si., M.Si., Apt [/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]NIP: 19731225 200604 2 001[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]NIDN: 0025127305[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Jabatan Akademik: Lektor[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Jabatan Kerja: Dosen[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan S1: Farmasi UNPACTI[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan Profesi: Profesi Apoteker UGM[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan S2: Ilmu Farmasi UGM[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan S3: Ilmu Farmasi UGM[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Bidang Keahlian: Farmakognosi-Fitokimia[/icon_list_line]
[/icon_list]

[/column]

[/columns]