[columns]

[column layout=”two”]
m-ikhwan-rizki
[/column]

[column layout=”two”]
[icon_list icon_style=”default” font_size=”default_size” item_width=”1″]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Nama: M. Ikhwan Rizki, M.Farm., Apt[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]NIP: –[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]NIDN: –[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Jabatan Akademik: Tenaga Pengajar[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Jabatan Kerja: Dosen[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan S1: Universitas Islam Indonesia[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan Profesi: Universitas Islam Indonesia[/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Pendidikan S2: Universitas Ahmad Dahlan [/icon_list_line]
[icon_list_line icon=”icon-angle-double-right”]Bidang Keahlian: Farmakognosi-Fitokimia[/icon_list_line]
[/icon_list]

[/column]

[/columns]